உழைப்பாளர் வாழ்த்து

உழைப்பின்  சுகமுனர்ந்தவனுள்  இருக்கம் தீ,
உழைப்பின்மை வீண் எனும்.

உழைப்பால் வென்றிருக்கும் நாட்டினில் இன்பம்,
உழைத்தே விழா காணும்.

உழைப்பாளர் தினம் என்றும் போற்றும்
உழைப்பை  உள்ளுணர்ந்த மனம்.

Followers