கயிறே கயிறே

கயிறே கயிறே தடுக்கி விட்டு
காதல் செய்ய சொன்னாய்
நீயே நீயே தாலி கொடியாய் மாறி
கலவி கொள்ள செய்தாய்
தாமதம் இல்லா தனி ஒரு நாட்டில்
தனியே ராஜ்யம் அமைத்து
கூடி வாழ கூட்டி செல்வாயோ
தேன் வண்டு போல் நான்
அவளை தீண்டிட கொடி போல்
அவள் பின்னிட ஆணி ஆய் இருப்பையோ
அலை கடலில் ஆழம் பார்க்க சென்றாலும்
ஆடி வந்து உன்னுடுன் இருக்க
நங்கூரம் ஆய் இருப்பாயோ

Followers