காலத்தால் அழியாத களம்

காலத்தால் அழியாத களம்
 
காலன் கலாமை அள்ளலாம் !
காலம் கலாமை வெல்லுமோ !!

கடினம் கலாமை அழுத்துலாம் !
கடமை கலாமை வெல்லுமோ !!

காற்று கலாமை பரப்பலாம் !
அக்னி சுடர் தனை அணைக்குமா !! 

கற்று, கற்பித்து, உயிர்த்து - உயிர்பித்து
காலத்தால் அழியா கலாமாய் 
என்றும் உலா வரும், எங்கள் நெஞ்சில்

மேலோகம் சென்றும் பரதனாய்
பூலோகம் காப்பீர் இந்தியனாய் !!

Followers